Competition BOTEVGRAD

Година: 2016
Възложител: общ. Ботевград
Местоположение: гр. Ботевград
Функция: Хотел с басейн, тренировъчна база и спортна зала
Етап: архитектурен конкурс

Предмет на конкурса е разработването на обемно‐пространствено решение и идеен проект за хотел със спортно‐възстановителен център, басейн и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград”. Теренът, предвиден за проекта, е част от своеобразен зелен пояс от площи за спорт и рекреативни дейности със значителен потенциал за насърчаване на пешеходния и колоездачен достъп по остта север‐юг и от центъра на града към комплекса. Това е отразено в ситуационното решение като сградата на хотела целенасочено е „изтеглена“ в южната част на парцела, позволявайки оформянето на пешеходна зона и публични пространства като продължение на пешеходната ос от парка и центъра на града и съобразявайки се със съществуващата дървесната растителност с цел нейното опазване и развитие. Наред с това, отдръпването на сградата на хотела от съществуващата спортна зала позволява на „Арена Ботевград“ да запази своята централна роля в композиционно отношение.

Основен принцип при разработването на функционалното решение е предвиждането на възможността обектите да функционират както като комплекс, така и самостоятелно и независимо един от друг.

В силуетното оформяне на комплекса са потърсени диференциране и четливост на различните функции както по отношение на обем, така и като специфична идентичност във фасадата. Новият силует на спортния комплекс се определя от високото тяло на хотела, като е търсен акцент във височина над пояса от съществуваща дървесна растителност като своеобразен визуален ориентир за комплекса по съществуващите визуални коридори по основните улици за достъп. При скъсяване на дистанцията с комплекса, визуалният интерес се измества от високото тяло към партерните етажи, където V‐образните кръгли колони са основен композиционен акцент.

Първите два етажа на хотела обхващат приемния блок и други публично достъпни пространства, като при двата входа са развити входни фоайета‐атриуми през две нива. Хотелският блок е развит като правоъгълен обем на пет нива. За тренировъчната зала е търсено семпло и икономически ефективно решение.

В проекта са интегрирани устойчиви практики. Зелените покриви над ресторанта на хотела задържат и намалят оттока на дъждовната вода и подобряват енергийната ефективност на сградата. Покривът на басейна е изпълнен с наклон в югозападна посока за разполагане на соларни колектори за подгряване на вода за нуждите на хотела.

03-1_1-glavna
03-2_1
03-3_1
03-4_1
03-5
03-6
03-7
03-8
03-9
03-1_1-glavna 03-2_1 03-3_1 03-4_1 03-5 03-6 03-7 03-8 03-9