Водеща роля в нашата работа заема реализирането на устойчиви, екологични и енергийноефективни сгради. Създаването на здравословна среда и комфорт на обитаване за ползвателя е водещ наш принцип, което се постига с архитектурни средства, в комбинация с модерни сградни инсталации и при максимална степен на използване на естествени материали и екологични концепции. Стандартът на пасивните сгради е от наша гледна точка този принцип, който в максимална степен обединява всички тези основополагащи изисквания, същевременно предлагайки дългосрочни икономически позитиви за клиента и ползвателя.

Водещи принципи за нашите сгради са:

  • Компактна сградна форма и оптимална ориентация
  • Висока степен на топлоизолиране на сградната обвивка, вкл. качествени прозорци и остъкления
  • Избягване на топлинни мостове
  • Въздухонепроницаема обвивка на сградата
  • Вентилация за непрекъснат пресен въздух с висока ефективност на рекуперация
  • Изготвянето на работни проекти и подробни детайли са гаранция за прилагането на практика на всички принципи

В проектните ни разработки се стремим да интегрираме в максимална степен принципите на екологичното строителство, залегнали в международния стандарт за устойчиво строителство LEED, като:

  • Избор на еколкогични строителни материали – нетоксични, рециклируеми, възобновяеми и локални;
  • Комфортна среда на обитаване –осветеност, качество на въздуха, акустика и др.;
  • Екосъобразни решения за терена – намаляване на оттока на дъждовна вода, избягване на прегряване, ограничаване на светлинното замърсяване и др.