Архитектурно проектиране по немски образец

Ние се стремим да следваме фазите на проектиране LP1-9 съгласно Немската нормативна уредба за проектиране и строителство:

 • Предпроектни проучвания и анализ на базовите данни
 • Предварителна идейна концепция
 • Идеен проект и изготвяне на бюджетен анализ
 • Проект за строително разрешение
 • Работен проект и детайли за строително изпълнение
 • Изработване на подробни количествени сметки и спецификации за възлагане на строителство
 • Подготовка и изработване на подробна тръжна документация за избор на строител/изпълнител, съдействие при събиране и оценяване на оферти, възлагане на строителство
 • Технически контрол и координация при изпълнението на обекта в съответствие с техническите изисквания и в интерес на Възложителя, приемане на работите, следене на разходите, документално предаване на обекта

Ние сме член на Камарата на Архитектите в България (КАБ) и на Камарата на Архитектите на федерална провинция Баден-Вюртемберг в Германия (AKBW).

Главен проектант, координиране

Ние поемаме ролята на главен проектант и координатор на целия строителен процес и предлагаме прозрачен подход за координация и управление на проектирането. Работим с екип от специалисти по всички проектни части за намирането на оптимално технически и икономически издържано решение във възможно най-ранна фаза на проектирането.

В нашите проекти обръщаме особено голямо внимание на внедряването на енергийно-ефективни концепции за отопление, охлаждане, вентилация, както и използването на алтернативни (възобновяеми) енергийни източници посредством тяхното интегриране в архитектурната визия на нашите сгради.

Работим в екип с високо квалифицирани специалисти по всички проектни части, които са в течение с актуалните световни тенденции в своята сфера:

 • Конструкции
 • Сградни инсталации – ВиК, Електро, ОВиК, Енергийна ефективност
 • Възобновяеми и алтернативни енергийни източници, фотоволтаичини системи
 • Геодезия, Вертикална Планировка, Ландшафтна архитектура
 • Пожарна безопасност
 • Безопасност и здраве
 • Геология

Строителен мениджмънт и управление на проектите

Като представител на възложителя ние координираме всички участници по време на строителството и реализацията на обекта. Ние изготвяме проектна програма, консултираме, даваме експертни становища и следим за правилното изпълнение на всички технически детайли на обекта, като провеждаме непрекъснат качествен контрол на всички видове строително-монтажни работи. Разработваме спецификации и критерии за избор на продукти и фирми-изпълнители за всеки един аспект от строителното изпълнение в интерес на Възложителя. Ние въвеждаме мониторинг на разходите, а водещ критерий за избора на строителни решения е икономичност при съблюдаване на общия баланс „строителство+експлоатация“.

ГРИЙНПОЙНТ ПРОДЖЕКТС предоставя на своите клиенти цялостен пакет от услуги за реализацията на строително-инвестиционни проекти и ясно поема своята отговорност за управлението на всички процеси.

Outsourcing

За немски инвеститори и проектанти предлагаме проектантски услуги от изготвянето на идейни разработки и проектна документация за строително разрешение с всички необходими проектни части до изготвянето на пълни тръжни документи за започване на строително-инвестиционно намерение (LP3-7) и реализация на проекти. Можем да осъществим технически контрол и координация по време на изпълнението в съответствие с немското законодателство. Нашите услуги включват проектиране с немско качество и немско ноу-хау „от България за Германия“ на конкурентни цени.